การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

       คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแล ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยมอบหมายให้

    1. กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
    2.  เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ


       ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงและ/หรือ Download รายงานประจำปีของบริษัท โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท http://www.ut.co.th ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวประยูร ศรีพระราม ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3231085-87 ต่อ 1113