บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
1) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ได้แนบข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทั่วกันถึงนิยาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแทน
2) คณะกรรมการบริษัท ต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยมีเนื้อหาระบุให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นมาตรการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมั่นใจได้ว่ามีกรรมการที่เป็นอิสระดูแลผลประโยชน์แทนตน หรือจะมอบหมายบุคคลใดก็ได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทเข้าประชุมแทน โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น นอกจากหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แนบเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
3) คณะกรรมการบริษัท ต้องดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม
4) บริษัทฯ ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นช่องทางในการนำรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกำหนดการและวาระประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมก่อนที่จะส่งหนังสือเชิญประชุมอย่างเป็นทางการ
5) คณะกรรมการบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
6) คณะกรรมการบริษัท ต้องดูแล ติดตามนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งได้ระบุเป็นระเบียบข้อบังคับ ห้ามใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรืออาศัยอำนาจหน้าที่ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตน หรือช่วยเหลือผู้อื่นในทางมิชอบ และต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
7) บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานการถือหลักทรัพย์ทุกปี และต้องรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานฯ
8) ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน