ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

120520204

1. การประชุมคณะกรรมการ ในทุกปีประธานกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดการทําตารางกําาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจําาปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกําาหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา เข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง

(1) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และ กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องการประชุมซึ่งจะบรรจุไว้ในวาระอื่นๆ

(2) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบให้กรรมการเป็นการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําาการก่อนวันประชุม

(3) ใช้เวลาไม่ตํา่ากว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและกรรมการจะอภิปรายปัญหาสําาคัญกันอย่าง รอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกคนให้ความสนใจ กับประเด็นทุกเรื่องที่นําาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกําากับดูแลกิจการ

(4) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เช่นสถานการณ์ ด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ และการผลิต เป็นต้น และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารสําาหรับใช้ประกอบการ พิจารณาแผนการสืบทอดงาน

(5) คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จําาเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่น ที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําาหนดไว้

(6) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และจะแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

7) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น