ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ จำหน่ายทรัพย์สิน

วันที่แจ้ง/เผยแพร่ 
 หัวข้อ
ประกาศ
จำหน่ายทรัพย์สิน

ดาวน์โหลด

วิธีการและหลักเกณฑ์
การจำหน่ายทรัพย์สิน
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม

ใบเสนอราคา

ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2564 ครั้งที่1 pdf icon  (217KB) pdf icon (286 KB) pdf icon ชุดที่1 (132 KB) pdf icon (141 KB)
            pdf icon ชุดที่2 (132 KB)