การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เรียนเชิญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ความสาคัญ ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อ นำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯกำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

  • รายละเอียดหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและแบบเสนอวาระตาม
      ดาวน์โหลด
new
  • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564
  (771 KB)
new
  •  หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
  (115 KB) 
new
  •  แบบเสนอวาระ
 

(97KB)

new

     

  • เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสารหมายเลข 02 331 5668