หนังสือเชิญประชุม

 

 เอกสารหนังสือเชิญประชุม

 

ดาวน์โหลด

วันที่เผยแพร่

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28

(664KB)

24 ก.พ. 64

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

   

 

 

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

(3,174KB)

24 ก.พ. 64

 

2. รายงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(2,587KB)

26 ก.พ. 64

 

3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัทฯ

(173KB)

24 ก.พ. 64

 

4. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(94KB)

24 ก.พ. 64

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

(69KB)

24 ก.พ. 64

 

6. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

(110KB)

24 ก.พ. 64

 

7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

(231KB)

24 ก.พ. 64

  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

(243KB)

24 ก.พ. 64
  9. แผนที่สถานที่ประชุม (1,431KB) 24 ก.พ. 64
  10. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 (106 KB) 24 ก.พ. 64