หนังสือเชิญประชุม

 

 เอกสารหนังสือเชิญประชุม

 

ดาวน์โหลด

วันที่เผยแพร่

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่29

(768KB)

18 มี.ค 65

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

   

 

 

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

(12,526KB)

18 มี.ค 65

 

2. กรรมการออกตามวาระ

(153KB)

18 มี.ค 65

 

3. นิยามกรรมการอิสระ

(651KB)

18 มี.ค 65

 

4. หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ

(635KB)

18 มี.ค 65

 

5. ข้อบังคับบริษัทฯ

(667KB)

18 มี.ค 65

 

6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข และ ค UT)

(996KB)

18 มี.ค 65

 

7. แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1450KB)

18 มี.ค 65

  8. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

(653KB)

18 มี.ค 65