คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ปัจจุบันนางอรนุช สูงสว่าง กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

 

  • รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
  1. นางอรนุช สูงสว่าง                     ประธานกรรมการตรวจสอบ  (แทนนางบุญเสริม วิมุกตะนันทน์ ซึ่งลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562)
  2. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี      กรรมการตรวจสอบ
  3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์             กรรมการตรวจสอบ