โครงสร้างรายได้

 

การดําเนินงานสําหรับปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสิ่งทอจําานวน 432.52 ล้านบาทลดลง จากปี 2562 จําานวน 78.54 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 15.37 แบ่งเป็นส่งออก 368.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.75 และในประเทศ 63.57 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 6.32
บริษัทฯมีรายได้อื่นจำนวน 38.41 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขายเศษวัตถุดิบ การให้เช่าสินทรัพย์บางส่วนเงินปันผล จากการลงทุน และอื่นๆ

 

 table19052021002