คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางชฎาพร   เจียมสกุลทิพย์   ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2551 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23

นอกจากนี้  เลขานุการบริษัทยังทำหน้าที่

 • ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดการ ประสานงาน และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ ผู้บริหาร  รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ  นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น
 • ประสานงานการจัดให้กรรมการ/ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 • จัดให้มีการปฐมนิเทศ  จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2     

 

    นาง

ชฎาพร  เจียมสกุลทิพย์  

      เลขานุการบริษัท

      จำนวนปีที่เป็นเลขานุการบริษัท  8   ปี

 

 

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพฯ

การอบรม

 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28)  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (P01)
  • การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04)
  • การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05)
  • การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (S06)