หลักทรัพย์บริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นๆละ 10 บาท
สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิ มีดังนี้

  • ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
  • ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี โดยให้ได้รับสิทธิตั้งแต่รอบปีบัญชี 2529 เป็นต้นไป
  • ปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี
  • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับอัตราเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ด้วย โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ
  • ในกรณีที่บริษัทฯ เลิกกิจการให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
  • นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันทุกประการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563

table19052021001

 

หมายเหตุ กลุ่มดารกานนท์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นลำดับ 1.2 และ 1.3
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ