หลักทรัพย์บริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600  ล้านบาท   เรียกชำระแล้ว  600  ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45  ล้านหุ้น     หุ้นบุริมสิทธิ  15  ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นๆละ  10  บาท

สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิ มีดังนี้

  1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
  2. ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี  โดยให้ได้รับสิทธิตั้งแต่รอบปีบัญชี  2529  เป็นต้นไป
  3. ปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี
  4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับอัตราเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 14  ต่อปี ด้วย  โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ
  5. ในกรณีที่บริษัทฯ เลิกกิจการให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
  6. นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันทุกประการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 3 เมษายน  2561 

ลำดับที่

ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ

รวม

ร้อยละ

1.

กลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน

1.1 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

15,580,540

14,348,660

29,929,200

49.88

1.2 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด

10,260,200

10,260,200

17.10

1.3 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด

3,668,280

3,668,280

6.11

2

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3,497,400

400,000

3,897,400

6.50

3

นายสุรชัย  รติทอง

1,643,000

1,643,000

2.74

4

นายพิสิฐ  พฤกษ์ไพบูลย์

1,021,900

1,021,900

1.70

5

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

672,900

233,000

905,900

1.51

6

นางสุขุมล  ศิริมงคลเกษม

502,000

502,000

0.84

7

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH

478,000

478,000

0.80

8

นายชาญ  โสภณพนิช

452,600

452,600

0.75

9

นายบรรยง  อภิรักษ์เหล่าสกุล

429,000

429,000

0.72

10

นายชุตินธร  ดารกานนท์

380,500

                   

380,500

0.63

                                รวม

38,586,320

14,981,660

53,567,980

89.28

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ