Gallery

 • ut01.jpg
 • ut02.jpg
 • ut03.jpg
 • ut04.jpg
 • ut05.jpg

 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสุงสุดในสายงานบัญชีและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี

ชื่อ-สกุล นางสาวประยูร ศรีพระราม
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2553
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม
1.เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืนจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.Insight Financial Management เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการ บริหารการเงินอย่างมืออาชีพ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (19 ส.ค –2 ก.ย 2543) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีอื่นๆอบรมปีละ12ชั่วโมงเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี(CPD) ตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และสภาวิชาชีพ


ประสบการณ์และตำแหน่งงานปัจจุบัน
2533-2537 พนักงานบัญชี  บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2538-2544 หัวหน้าส่วนงานบัญชี  บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2545-2554 ผู้จัดการส่วนบัญชี  บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 


หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ชื่อ-สกุล นางสาววนิดา โชคเหมาะ
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
อายุ 44 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี


วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารการจัดการ สถาบันราชภัฎสวนดุสิตการอบรม
1.ISO 9001:2015 เทคนิคการเตรียมเอกสารสำหรับการจัดทำระบบมาตรฐาน
2.ISO 9001:2015 การตีความข้อก าหนด
3.ISO 9001:2008 Advance Audit Techniques Training Course
4.ISO 9001:2008 Internal Auditor Training Course
5.การป้องกันการทุจริตในองค์กร
6.การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและเทคนิคการเขียนรายงาน
7.การประเมินความเสี่ยง
8.เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน
9.การปฎิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
10.วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน

ประสบการณ์และตำแหน่งงานปัจจุบัน-
2543 - 2551 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2552 - 2553 เจ้าหน้าที่การตลาดบจ.เอ ซี ที ประเทศไทย
2553 - พ.ค. 2560 พนักงานตรวจสอบภายในบมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มิ.ย. 2560 – ปัจจุบันหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในบมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีนางอรนุช สูงสว่าง กรรมการอิสระ ดําารงตําาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดําารงตําแหน่ง 3 ปี

 • นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 • รายนามคณะกรรมการตรวจสอบชื่อ - สกุลตําแหน่ง
  • 1. นางอรนุช สูงสว่าง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  • 2. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการตรวจสอบ
  • 3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ กรรมการตรวจสอบ

Image 29

 

 • ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ เห็น ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสําานักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จําานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสําคัญ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ในปี 2563 กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ

โครงสร้างบริษัท

 

table19052021003

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้

****************************************************************************************

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ-ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ-กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น- รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ-ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้น- รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

1 ผู้ที่เกี่ยวข้อง : บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2 กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

3 บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน : บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป ที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

โครงสร้างรายได้

 

การดําเนินงานสําหรับปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสิ่งทอจําานวน 432.52 ล้านบาทลดลง จากปี 2562 จําานวน 78.54 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 15.37 แบ่งเป็นส่งออก 368.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.75 และในประเทศ 63.57 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 6.32
บริษัทฯมีรายได้อื่นจำนวน 38.41 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขายเศษวัตถุดิบ การให้เช่าสินทรัพย์บางส่วนเงินปันผล จากการลงทุน และอื่นๆ

 

 table19052021002

 

หมวดหมู่รอง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
2.มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม
3.มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท 9 คนประกอบด้วย

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
กรรมการอิสระและตรวจสอบ 3 คน

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็นบริหารและ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ประธานกรรมการมีหน้าที่ กำกับ ดูแลการบริหารจัดการ ให้คำ แนะนำ ช่วยเหลือฝ่ายบริหาร แต่ไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวก่ายในการบริหาร โดยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ