การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

 

กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทใช้ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผ้าทอ โดยผ่านกระบวนการปั่นด้ายและทอผ้า  ด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอมีคุณลักษณะที่ใช้แรงงานเข้มข้น และพลังงานไฟฟ้าสำหรับเดินเครื่องจักร และอุปกรณ์สนับสนุนหลักได้แก่ระบบอากาศอัด ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ในกระบวนการผลิตสินค้า  ดังนั้น การดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งพนักงานได้ถือปฎิบัติเป็นปกติในการดำเนินงาน อาทิ เช่น  การอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดมาตรการการปฏิบัติต่างๆเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้เสีย

การเชื่อมโยง

ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ผู้ถือหุ้น

× การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

× เว็บไซต์บริษัทฯ

× โทรศัพท์

× แผนงานหรือแนวทางล้างผลขาดทุนสะสม

 

 

× มีการพิจารณาหลายแนวทางในการหาธุรกิจใหม่ หรือนำทรัพย์สินที่มีมาใช้ประโยชน์อื่นแต่ในระหว่างนี้ยังไม่เหมาะที่จะลงทุน


 

พนักงาน

× กล่องรับข้อคิดเห็นเสนอแนะ

× โทรศัพท์สายด่วน

× จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

× คณะกรรมการสวัสดิการ

× กิจกรรมประจำปี

× ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสม

× ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน

 

 

× การประเมินผลการปฏิบัติงาน

× การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

× ปฏิบัติตามกฏกระทรวง

× มาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

 

ลูกค้า

× การสำรวจความพึงพอใจ

× การพบปะเยี่ยมเยียน

× โทรศัพท์

× โทรสาร

× จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

× มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง

× การปรับปรุง/พัฒนาสินค้าเพื่อลดต้นทุน

 

 

 

× การตอบสนองความต้องการที่เป็นธรรม

× การแก้ไขข้อบกพร่อง

 

 

 

คู่ค้าและเจ้าหนี้

× การเยี่ยมชม/พบปะ

× โทรศัพท์

× โทรสาร

× จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

× ได้รับการปฎิบัติที่เป็นธรรม

× ปฏิบัติตามสัญญา และข้อตกลงต่างๆ

 

 

× การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 

 

 

ชุมชนและสังคม

× การพบปะ พูดคุยกับผู้นำชุมชน

× โทรศัพท์

× การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

 

× การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

× การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม