แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยใช้ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผ้าทอ โดยผ่านกระบวนการปั่นด้ายและทอผ้า  ด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอมีคุณลักษณะที่ใช้แรงงานเข้มข้น และพลังงานไฟฟ้าสำหรับเดินเครื่องจักรผลิตสินค้า และอุปกรณ์สนับสนุน อาทิเช่นระบบอากาศอัด ระบบน้ำเย็นเพื่อควบคุมระบบปรับอากาศ เป็นต้น  ดังนั้น การดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งพนักงานได้ถือปฎิบัติเป็นปกติในการดำเนินงาน อาทิ เช่น  การอนุรักษ์พลังงาน การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจและประเด็นที่หยิบยกโดยผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งตามตารางข้างล่างได้แสดงถึงช่องทางการเชื่อมโยง และการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่านได้เสียในประเด็นต่างๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นที่หยิบยก

การเชื่อมโยง

การดำเนินงาน

ผู้ถือหุ้น

× ผลตอบแทนการลงทุน

× ความยั่งยืนของบริษัท

× มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

× การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

× เว็บไซต์บริษัทฯ

× โทรศัพท์

× การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

× การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

พนักงาน

× ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสม

× ความมั่นคงในการทำงาน

× สภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม ปลอดภัย

× กล่องรับข้อคิดเห็นเสนอแนะ

× โทรศัพท์สายด่วน

× จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

× คณะกรรมการสวัสดิการ

× กิจกรรมประจำปี

× การเคารพสิทธิมนุษยชน

× การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

× นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ลูกค้า

× ราคา

× คุณภาพ

× การปรับปรุง/พัฒนาสินค้าเพื่อลดต้นทุน

× การสำรวจความพึงพอใจ

× การพบปะเยี่ยมเยียน

× โทรศัพท์

× โทรสาร

× จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

× ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

× นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คู่ค้าและเจ้าหนี้

× ได้รับการปฎิบัติที่เป็นธรรม

× ปฏิบัติตามสัญญา และข้อตกลงต่างๆ

× การเยี่ยมชม/พบปะ

× โทรศัพท์

× โทรสาร

× จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

× การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ชุมชนและสังคม

× การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

× การพบปะ พูดคุยกับผู้นำชุมชน

× โทรศัพท์

× การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

× การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานราชการและองค์กรภาครัฐที่กำกับดูแล

× ปฏิบัติตามกฎหมาย

× เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ/ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทาง หลักเกณฑ์ที่กำหนด

× การเข้าร่วมในกิจกรรมและโครงการ

× การจัดส่งรายงาน

× การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 

 

จากการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็นใน 2 ด้านคือระดับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย ตามผังแสดงประเด็นสำคัญ (Materiality Matrix)  และกำหนดให้ประเด็นที่มีสาระสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปประเด็นที่มีสาระสำคัญ (Material Aspect)

มิติความยั่งยืนประเด็นที่มีสาระสำคัญกลยุทธ์การดำเนินงาน
เศรษฐกิจ ผลตอบแทนการลงทุน ×  แสวงหารายได้จากทรัพย์สินที่หยุดใช้งาน และสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
  การเติบโตทางธุรกิจ ×  อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
  การกำกับดูแลกิจการ ×  ปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
  การจ้างงาน ×  ปฏิบัติตามกฎหมายด้านคุ้มครองแรงงาน
  การผลิตและส่งมอบสินค้า ×  ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
    ×  การใช้ประโยชน์ของอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU ในการผลิต
สังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ×  ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    ×  สร้างจิตสำนีก มีส่วนร่วมในการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
  การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ×  นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและให้โอกาสเท่าเทียมกัน
  การต้านการทุจริต ×  สร้างจิตสำนึก สื่อสารประชาสัมพันธ์
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ×  การใช้หลอดไฟ LED