การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น <<เพิ่มเติม...

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บต์ของบริษัท เพื่อสื่อสารให้กับพนักงานได้รับทราบ รวมทั้งกำหนดเป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ซึ่งในประเด็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 

 • ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ
 • มีการกำหนดวงเงินและผู้รักษาเงินสดและเงินสดย่อย
 • เข้าตรวจนับโดยไม่แจ้งให้ผู้รักษาเงินสด-เงินสดย่อยทราบล่วงหน้า
 • มีการจัดทำใบบันทึกรับ-จ่าย และสอบทานกับข้อมูลที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
 • จัดทำสรุปการเคลื่อนไหวทุกสิ้นเดือน
 • ตรวจนับสินค้าคงคลังทุกประเภททุก 6 เดือน
 • จัดให้มีการประมูลทุก 6 เดือน
 • มีการตรวจชั่งน้ำหนักร่วมกัน พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง การรับของขวัญ ของกำนัล หรือสินน้ำใจ
 • กรณีได้รับของจากการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ต้องส่งมอบของดังกล่าวให้กับบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น

 ทั้งนี้ บริษัทฯจัดให้มีสายด่วน โทร. 0-2323-1085 ต่อ 1234 สำหรับรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีการแจ้ง หรือร้องเรียนในประเด็นที่อาจให้เกิดการทุจริต