นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น


บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจตามค่านิยม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” และมีการบริหารจัดการที่ดี ให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต โดยให้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และคำนวณภาษี รวมทั้งชำระภาษีให้ถูกต้อง ไม่ให้จ่ายสินบนให้ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือจากภาครัฐและสังคม

การดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • ส่งเสริมปลูกฝังค่านิยม และถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบทำความเข้าใจ โดยการสื่อสารและฝึกอบรม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็นการประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ได้กำหนดให้การตรวจสอบใน
  • ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

สามารถแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน ไปที่เลขานุการคณะกรรมตรวจสอบ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-323-1085-87 ต่อ 1234 เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสอบสวน / แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม   หากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง  ทั้งนี้  บริษัทฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล