ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยยึดถือหลักปฏิบัติ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของสหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดคำจำกัดความของค่านิยม เพื่อให้พนักงานรวมทั้งฝ่ายบริหารยึดถือและปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ ดังนี้:

 

ค่านิยม (Values) :

คุณธรรม

  • รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม
  • ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
  • ปิดใจรับฟังความคิดเห็น

คุณภาพ

  • เอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง
  • ร่วมคิด ร่วมทำ ให้บรรลุเป้าหมาย
  • เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

คุณประโยชน์

  • คำนึงถึงความคุ้มเสมอ
  • การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง