Gallery

 • ut01.jpg
 • ut02.jpg
 • ut03.jpg
 • ut04.jpg
 • ut05.jpg

พันธกิจ

 • ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ จากทรัพยากรที่มีอยู่

 • สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

 • เอาใจใส่ จริงใจรับผิดชอบ และตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าให้ดีที่สุด ช่วยรักษาความลับทางธุรกิจ

 • สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 • ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถการทำงานให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

 • มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปกป้องสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานสากล ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทสิ่งทอ ที่ได้รับความไว้วางใจ ในด้านคุณภาพและการส่งมอบ มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ มีความมั่นคงและยั่งยืน

ความเป็นมา

บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2520 ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ตามกฎหมายไทย


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินธุรกิจด้านการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ โดยได้นำอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ในส่วนของโรงงานฟอกย้อม ตีราคานำไปลงทุนในบริษัทร่วมชื่อ บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด (TCUA) แต่ผลการดำเนินงานเกิดความไม่แน่นอนว่า TCUA จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เนื่องจากอัตราผล ตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 5 ติดต่อกันมา 4 รอบระยะเวลาบัญชีนับจากวันที่ 1 มกราคม 2552 และ มีผลขาดทุนมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามข้อกำหนดของสัญญาร่วมทุนที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาร่วมกันว่าจะเลิกกิจการหรือไม่ และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ได้มีมติเลิกกิจการ และได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556


ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าทอ โดยมีโรงงานปั่นด้าย และทอผ้าตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (กม. 39.5) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ค่านิยม

"คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์"

วัฒนธรรมองค์กร

 •  รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม

 • ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 • เปิดใจรับฟังความคิดเห็น

 • เอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง

 

 • ร่วมคิด ร่วมทำ ให้บรรลุเป้าหมาย

 • เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 • คำนึงถึงความคุ้มเสมอ

 • การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส

 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

หมวดหมู่รอง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
2.มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม
3.มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท 9 คนประกอบด้วย

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน
กรรมการอิสระและตรวจสอบ 3 คน

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็นบริหารและ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ประธานกรรมการมีหน้าที่ กำกับ ดูแลการบริหารจัดการ ให้คำ แนะนำ ช่วยเหลือฝ่ายบริหาร แต่ไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวก่ายในการบริหาร โดยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ