Gallery

 • ut01.jpg
 • ut02.jpg
 • ut03.jpg
 • ut04.jpg
 • ut05.jpg

ค่านิยม

"คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์"

วัฒนธรรมองค์กร

 •  รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม

 • ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 • เปิดใจรับฟังความคิดเห็น

 • เอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง

 

 • ร่วมคิด ร่วมทำ ให้บรรลุเป้าหมาย

 • เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 • คำนึงถึงความคุ้มเสมอ

 • การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส

 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง