Gallery

 • ut01.jpg
 • ut02.jpg
 • ut03.jpg
 • ut04.jpg
 • ut05.jpg

พันธกิจ

 • ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ จากทรัพยากรที่มีอยู่

 • สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

 • เอาใจใส่ จริงใจรับผิดชอบ และตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าให้ดีที่สุด ช่วยรักษาความลับทางธุรกิจ

 • สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 • ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถการทำงานให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

 • มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปกป้องสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานสากล ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม