Gallery

  • ut01.jpg
  • ut02.jpg
  • ut03.jpg
  • ut04.jpg
  • ut05.jpg

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอยังคงชะลอตัว และคาดว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  และยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่นปริมาณและราคาฝ้ายในตลาดโลก การแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

สภาพการแข่งขัน  มุ่งเน้นด้านราคา