Gallery

  • ut01.jpg
  • ut02.jpg
  • ut03.jpg
  • ut04.jpg
  • ut05.jpg

การตลาด

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

  • นโยบายทางการตลาด;  มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า การส่งมอบตรงเวลา ภายใต้ราคาที่เป็นธรรมและยอมรับได้
  • ลักษณะลูกค้า ;  บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตต่อ
  • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย; บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สินค้ามีตราสินค้า เครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักในระดับนานาประเทศ