วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารสินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

พันธกิจ (Mission)

  • ยึดปฏิบัติตามค่านิยมหลักของบริษัท – คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
  • จัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
  • สรรหาธุรกิจใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน
  • ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์ ( Objectives )

  • บริหารสินทรัพย์ให้ได้ผลคุ้มค่า

เป้าหมาย (Goals)

  • เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม
กลยุทธ์ ( Strategies)
  • ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่
  • แผนหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ