Gallery

 • ut01.jpg
 • ut02.jpg
 • ut03.jpg
 • ut04.jpg
 • ut05.jpg

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

·      คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอแต่งตั้งนางสาววนิดา โชคเหมาะ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  โดยนางสาววนิดา โชคเหมาะ มีคุณสมบัติทั้งทางด้านการศึกษา อบรม และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน   และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

นางสาววนิดา   โชคเหมาะ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

วุฒิการศึกษา      

 • ปริญญาตรี  การบริหารการจัดการ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

การอบรม

 •  ISO 9001:2015 เทคนิคการเตรียมเอกสารสำหรับการจัดทำระบบมาตรฐาน
 •  ISO 9001:2015 การตีความข้อกำหนด
 •  ISO 9001:2008 Advance Audit Techniques Training Course
 • ISO 9001:2008 Internal Auditor Training Course
 • การป้องกันการทุจริตในองค์กร
 • การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและเทคนิคการเขียนรายงาน
 • การประเมินความเสี่ยง
 • เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน
 •  การปฎิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
 • วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน

ประสบการณ์ และตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • 2543 – 2551               เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                           บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 •  2552 – 2553              เจ้าหน้าที่การตลาด                                        บจ.เอ ซี ที ประเทศไทย
 • 2553 – พ.ค. 2560      พนักงานตรวจสอบภายใน                            บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 •  มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน  หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน                   บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ