วุฒิการศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MBA (Accounting) Arizona State University, USA

การอบรม

 • อบรมระยะสั้น Finance & Accounting 4 เดือน, Wharton School, University of Pennsylvania, USA
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013

ประสบการณ์

 • พ.ศ. 2552 - 2556                    กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอาการ กรมสรรพากร                               

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

 • พ.ศ. 2556 – 31 ธ.ค. 2561       กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน                 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

              - ไม่มี -

ตำแหน่งอื่น

 • พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน                อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
 • พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน                วิทยากรอบรม             
 • พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน                ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมและกรรมการโครงการอบรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน                อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี  สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน                 กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร