ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เบอร์โทรศัพท์ 0-2323-9343 และนางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0-2311-5111 ต่อ 7811 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงาน นักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน

ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กําาหนดและผ่านช่องทาง ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําาปีแล้ว ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงและ/หรือ Download รายงานประจําาปีของบริษัท โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท http://www.ut.co.th ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวประยูร ศรีพระราม ตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2323-1085-87 ต่อ 1113