ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว  ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงและ/หรือ Download รายงานประจำปีของบริษัท     โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท  http://www.ut.co.th      ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวประยูร ศรีพระราม ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท์  02-3231085-87 ต่อ 1113