preecha-th

 นายปรีชา วัฒนศรานนท์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
เป็นกรรมการตั้งแต่  20 พฤษภาคม 2558
จำนวนหุ้นที่ถือ  0  หุ้น

การศึกษา อบรม ประสบการณ์

 

วุฒิการศึกษา

  •  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ

การอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 7/2004
  • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 23/2016

ประสบการณ์

  • พ.ศ. 2537 - 2555 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

  • พ.ศ. 2543 – เมษายน 2556

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  • พ.ศ. 2556 – เมษายน 2558

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

  • พฤษภาคม 2558ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

  • มกราคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

- ไม่มี -