pilaspong-th

 

ดร. พิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เป็นกรรมการตั้งแต่ 1 มกราคม 2554
จำนวนหุ้นที่ถือ 0 หุ้น

                       การศึกษา อบรม ประสการณ์

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย Houston ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Houston ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 89/2011
  • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011

ประสบการณ์ / ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

  • มกราคม 2554 - ปัจจุบัน            

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

  บริษัทยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

 - ไม่มี -

บริษัทอื่น

  • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ  บริษัท Thai E-Communication­ จำกัด