Gallery

 • ut01.jpg
 • ut02.jpg
 • ut03.jpg
 • ut04.jpg
 • ut05.jpg

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท  โดยคุณสมบัติของนางสาวประยูร ศรีพระราม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน  เข้ารับการอบรมหลักสูตร พัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้ทำบัญชีบัญชีเป็นประจำทุกปี  และปัจจุบันได้รับมอบหมายเป็นผู้ใช้งาน และผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีบทบาท Creator, Contact Person, SHLD Report Creator , ISSUER Member  และ Chief Financial Officer จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

นางสาวประยูร   ศรีพระราม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

 • ผู้ทำบัญชีรอบปี  2548 – 2550
 • การจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี

 • การวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 

 • มาตรฐานการบัญชี บรรทัดฐานที่สำคัญของผู้ทำบัญชี  

 • การวิเคราะห์งบการเงิน 

 • มาตรฐานการบัญชี 

 • ปัญหาทางด้านภาษีและวิธีปฏิบัติการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
 • ผู้ทำบัญชีรอบปี  2551 – 2553
 • มาตรฐานบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 • ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่
 • ภาพรวมความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตราฐานการบัญชีสากล
 • มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับใหม่และฉบับเปลี่ยนแปลงที่ต้องปฎิบัติ
 • มาตรฐานบัญชีสากล ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • มาตรฐานบัญชีสากล ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 • ผู้ทำบัญชีรอบปี  2554 – 2556
 •  มาตรฐานการบัญชีภาษีเงินได้และเทคนิคการปฎิบัติทางบัญชี
 • การก้าวสู่ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2558
 • การบัญชีต้นทุนการผลิต และต้นทุนสินค้าสำหรับ NPAEs
 • รวมปัญหาและแนวทางวิธีแก้ไข การจัดทำงบการเงินของ NPAEs
 • ผู้ทำบัญชีรอบปี 2557
 • แนวปฎิบัติการบัญชี NPAEs สำหรับสัญญาเช่า
 • ผู้ทำบัญชีรอบปี 2558
 • ก้าวไปอีกขั้นด้วยกลยุทธ์การจัดทำและนำเสนองบการเงิน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริหาร
 • การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • ผู้ทำบัญชีรอบปี 2559
 • การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-filing)
 • TFRS ทุกฉบับ ปี 2559
 • สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงิน)
 • ผู้ทำบัญชีรอบปี 2560
 • การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-filing)
 • ติดอาวุธด้านบัญชีในยุคดิจิทัล
 • ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่
 • ผู้ทำบัญชีรอบปี 2561
 • 35 ประเด็นเด็ดการบันทึกบัญชีตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน
 • ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ประสบการณ์ และตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • 2533 - 2537          พนักงานบัญชี                           บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • 2538 - 2544          หัวหน้าส่วนงานบัญชี                  บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • 2545 - 2554          ผู้จัดการส่วนบัญชี                      บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • 2555ปัจจุบัน       ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน       บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ